Shop

Showing 1–12 of 46 results

ถุงฝากาว แบบใส (ถุงคุกกี้ ถุงแถบกาวใส่คุกกี้)

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบใส ถุงคุกกี้ปากกาวแบบใส [22] 5.5*5.5 ซม.

฿12.00

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบขุ่น ถุงคุกกี้ปากกาวแบบขุ่น

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบขุ่น ถุงคุกกี้ปากกาวแบบขุ่น [15] 5.5*5.5 ซม.

฿13.00

ถุงใส่ขนมปากกาว ถุงฝากาว ถุงกาวใส่คุกกี้ ถุงปากกาว ไม่เลือกลาย

ถุงใส่ขนมปากกาว ถุงฝากาว ถุงกาวใส่คุกกี้ ถุงปากกาว ไม่เลือกลาย [21] 7*7 ซม.

฿13.00

ถุงฝากาว แบบใส (ถุงคุกกี้ ถุงแถบกาวใส่คุกกี้)

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบใส ถุงคุกกี้ปากกาวแบบใส [22] 7*7 ซม.

฿18.00

ถุงใส่ขนมปากกาว ถุงฝากาว ถุงกาวใส่คุกกี้ ถุงปากกาว ไม่เลือกลาย

ถุงใส่ขนมปากกาว ถุงฝากาว ถุงกาวใส่คุกกี้ ถุงปากกาว ไม่เลือกลาย [21] 10*10 ซม.

฿19.00

ถุงซีลสูญญากาศ ถุงสูญญากาศ แบบเรียบ

ถุงซีลสูญญากาศ ถุงสูญญากาศ แบบเรียบ 7*10 ซม.[07]

฿21.00

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบขุ่น ถุงคุกกี้ปากกาวแบบขุ่น

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบขุ่น ถุงคุกกี้ปากกาวแบบขุ่น [15] 7*7 ซม.

฿21.00

ถุงฝากาว แบบใส (ถุงคุกกี้ ถุงแถบกาวใส่คุกกี้)

ถุงคุกกี้ฝากาวแบบใส ถุงคุกกี้ปากกาวแบบใส [22] 7*10 ซม.

฿22.00